Get Adobe Flash player

Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Thành ủy Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam !


Một vài suy nghĩ về nội dung và đề xuất giải pháp để thực hiện chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
Người đăng: admin .Ngày đăng: 03/02/2015 .Lượt xem: 16755 lượt.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt từ khi gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, hầu hết các cấp, các ngành, địa phương đã nhận thức được tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống là một trong những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến mất ổn định về chính trị, liên quan đến sự tồn vong của Đảng và của chế độ. Bằng quyết tâm chính trị của toàn Đảng, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Đảng đã thẳng thắn thừa nhận; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống. Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” được xem là chuyên đề có ý nghĩa to lớn trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhằm từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thông qua việc học tập và làm theo những chuẩn mực đạo đức của Bác về tính trung thực, trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó với nhân dân của các tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, Đảng đã nhấn mạnh tính trung thực, trách nhiệm là yếu tố đầu tiên, tiếp đó là gắn bó với nhân dân và đoàn kết để xây dựng Đảng.

  Nói đến trung thực và trách nhiệm là nói đến một trong những phạm trù và giá trị của đạo đức. Trung thực, trách nhiệm là cội nguồn, là nền tảng tạo dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt đẹp, bền vững, tin cậy, có sức mạnh trong thuyết phục, chuyển hóa con người. Người có tính trung thực, trách nhiệm thì không chấp nhận gian dối, nói đi đôi với làm và làm đến nơi đến chốn với gì đã nói. Trung thực, trách nhiệm còn là phê bình và tự phê bình, quyết tâm sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, chống lại chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; đồng thời đó cũng là danh dự, lương tâm và khí tiết của chính mình. Trung thực, trách nhiệm luôn đồng hành với tin cậy. Trung thực với Đảng, phụng sự Tổ quốc, hết sức phục vụ nhân dân; thật thà, thương yêu, giúp đỡ mọi người sẽ được Đảng tin, nhân dân tín nhiệm, được anh em, đồng chí, đồng đội thán phục, quý trọng. Thực hành đức tính trung thực, trách nhiệm không phải lúc nào cũng dễ, đòi hỏi sự dũng cảm và nghiêm khắc từ trong suy nghĩ, đến hành động, ứng xử. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nước ta đang ở thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; bên cạnh những ưu việt thì những mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, sự phát triển về công nghệ thông tin; đặc biệt là sự chống phá ngày càng quyết liệt, tinh vi của các thế lực thù địch đang có những tác động khó lường đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của không ít cán bộ, đảng viên. Việc đưa nội dung trung thực, trách nhiệm lên vị trí đầu tiên trong chuyên đề  năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sẽ có tác dụng giúp cho Đảng ta đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; hỗ trợ đắc lực cho cuộc chiến chống tham nhũng nhằm tạo niềm tin của dân với Đảng, nâng cao uy tín để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Lịch sử đã chứng minh, sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo là từ sức mạnh của nhân dân, từ truyền thống kiên cường của dân tộc. Một trong những nguy cơ của Đảng cầm quyền là dễ xa dân, không thấu hiểu dân, đưa ra chủ trương, chính sách xa rời thực tiễn, không hợp với lòng dân. Nhận thức được điều này, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn khẳng định truyền thống của mình là gắn bó máu thịt với nhân dân. Gắn bó với nhân dân có nghĩa là sát nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy hết sức dân để xây dựng Đảng. Gắn bó với nhân dân còn có nghĩa là thấu hiểu cuộc sống nhân dân, là những hành động thiết thực đem lại lợi ích cho nhân dân. Trách nhiệm gắn bó với nhân dân là của toàn Đảng, mà trước hết đó là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cấp. Điều này yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên, không ngừng rèn luyện các đức tính của người cán bộ cách mạng, người đầy tớ của nhân dân mà Bác từng mong muốn như: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nói đi đôi với làm; biết nêu gương, có trách nhiệm và biết tự chịu trách nhiệm. Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác về mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân là một trong những biểu hiện của đạo đức cách mạng nhằm khắc phục tình trạng Đảng xa dân, đảng viên tự biến mình thành “quan cách mạng” như Bác đã cảnh báo từ ngày chính quyền cách mạng vừa thành lập.

Ba nội dung của chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2015 có tính khoa học và gắn bó rất chặt chẽ với nhau. Xây dựng đức tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân trên cơ sở của đoàn kết. Có tinh thần đoàn kết, thống nhất mới hoàn thành được chức trách nhiệm vụ được giao, qua đoàn kết để khẳng định tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh của nhân dân, trau dồi lý tưởng, đạo đức cách mạng. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của nhân dân và cũng là truyền thống quý báu của Đảng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì phải củng cố đoàn kết, thống nhất toàn Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội. Trong bản Di chúc, Bác đã căn dặn “từ Trung ương tới chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, Người từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” . Trong thực tiễn cách mạng kinh nghiệm cũng cho thấy, không vượt qua tư lợi cá nhân, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm thì rất dễ xảy ra mất đoàn kết. Vì vậy, để có đoàn kết thực sự thì phải có hành động cụ thể, sát đúng, phù hợp với lợi ích của nhân dân chứ không chỉ bằng lời nói và việc làm không đem lại hiệu quả. Đoàn kết còn để sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và năng lực cán bộ, đảng viên. Đoàn kết thì dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và trước nhân dân. Suy cho cùng trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cũng vì mục đích phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và có hiệu quả hơn.

Với tư cách, trách nhiệm của một đảng viên, thông qua việc nghiên cứu, học tập các nội dung của chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cá nhân tôi tổng hợp và xin đề xuất với các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị mấy vấn đề mang tính giải phápnhư sau:

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua đó nhằm giáo dục đạo đức, văn hóa trong Đảng gắn với nội dung chuyên đề về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân và đoàn kết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Về phương pháp giáo dục, tuyên truyền phải được tổ chức linh hoạt; phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy được những việc Bác đã làm và hiệu quả việc làm của Bác đối với sự nghiệp cách mạng; để từ đó kích thích, tạo ra động lực và tinh thần tự giác để đưa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác trở thành một phong trào, một hành động cách mạng thường xuyên, cần thiết của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và của toàn dân.

Thứ hai, cần xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trong các cấp ủy, tổ chức Đảng. Nội dung chương trình, kế hoạch quán triệt, tổ chức học tập cần đảm bảo yêu cầu thiết thực, cụ thể và dễ thực hiện. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện 08 nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, tiến tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm theo một cách cụ thể, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn công việc, từ yêu cầu công tác chuyên môn cũng như vị trí công tác, trách nhiệm được giao để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; qua đó, phát huy tốt nhất tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nêu gương, lắng nghe và giải quyết kịp thời chính đáng những quyền lợi chính đáng của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cuối cùng, theo tôi từng cán bộ, đảng viên phải phấn đấu là một tấm gương, mà trước hết là tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện được 3 tư cách: là người lao động giỏi; là người công dân gương mẫu và cuối cùng phải là một chiến sỹ tiên phong trong công cuộc đổi mới, thực hiện cho được mục tiêu của công cuộc đổi mới là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tóm lại, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhấn mạnh vào học tập đạo đức cách mạng trong sáng của Bác, học tập tấm gương cao cả của Bác trong thực hành đạo đức suốt cả cuộc đời, nhưng đồng thời phải gắn với tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là kim chỉ nam cho hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên để vượt qua những khó khăn, thách thức để đưa đất nước phát triển, thực hiện mục tiêu của Đảng.

Nguồn tin: Phạm Văn Tưởng - PGĐ TT BDCT TP
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đảng bộ phường An Mỹ tổ chức học tập chuyên đề năm 2015.
Đảng bộ phường Trường Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thành Đoàn Tam Kỳ Tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương thanh thiếu niên tiên tiến làm theo lời Bác
Người đảng viên đưa công tác dân vận tỏa sáng
Đảng ủy phường An Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
An Mỹ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03
Đảng ủy phường Trường Xuân đã tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị
Đảng ủy xã Tam Thăng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
An Mỹ khen thưởng 1 tập thể và 12 cá nhân học tập theo gương Bác
Hội thi kể chuyện về Bác
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tam Kỳ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chi bộ khối phố Mỹ Thạch Tây (Tân Thạnh) tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo Bác.
Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Chi bộ thôn Phú Thạnh(xã Tam Phú) với phong trào học tập và làm theo Bác.
Công an phường An Mỹ với cuộc vận động “Học tập làm theo gương của Bác”
Tam Thăng tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc
Hoà Thuận tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phụ nữ Tam Kỳ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Trường Cao đẳng KTKT Quảng Nam hội thảo “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng cơ quan văn hóa”
Tiếp tục nhân rộng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    
1   2  
    

Đăng nhập

Tài khoản  
 

Văn kiện Đảng bộ TP Tam Kỳ

THÔNG BÁOLiên kết Website

Thăm dò ý kiến

Nhận xét của bạn về Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày